GRATTIS Nicolle och familj till ert underverk. Så glad för din skull. Ditt andra barn. Jag har följt och känns dig i många år nu. Genom att vi båda har PCOS. Ditt första barn komm till världen efter lång längtan och medicinsk hjälp. Före det lilla mirakel som just sett dagens ljus på bilden har du kämpat med sjukdom och viktoperation. Nicole var 37 år när barn nummer 2 föddes.

Vid PCOS kan Metformin kan förebygga graviditetskomplikationer.

Metforminbehandling kan förbättra graviditetsresultaten för kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), men det förhindrar inte graviditetsdiabetes och dess långsiktiga effekter på avkomman är oklara, tyder på ny forskning.

Tone Shetelig Løvvik, MD, av Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Trondheim, presenterade fynd från den randomiserade kontrollerade PregMet 2 trial on 20 mars på ENDO 2018: The Endocrine Society Annual Meeting.
Kvinnor med PCOS har ökad risk för graviditetskomplikationer och metformin har i allt högre grad använts off-label under graviditeten för att förebygga eller behandla dessa komplikationer. Tidigare studier som undersökt detta har blivit underbyggda, förklarade Løvvik.

I PregMet 2 hade kvinnor med PCOS metformin som började under första trimestern - och som faktiskt tog läkemedlet under graviditeten - haft lägre risk för sena missfall och föregående födelse jämfört med kvinnor som fick placebo. De fick också mindre vikt under graviditeten.

Metformin hindrade dock inte utvecklingen av graviditetsdiabetes. Även nyfödda hos kvinnor som tog metformin hade större huvudomfång, om än fortfarande i det normala intervallet.

Tidigare undersökningar från samma grupp har visat att i en uppföljning av två kohorter hade barn av kvinnor med PCOS som tog metformin under graviditeten en högre medelvikt vid 4 års ålder än barn som inte utsattes för metformin i utero, vilket rapporterats av Medscape Medical News

"Jag tror att tillsammans med kvinnan måste vi diskutera fördelarna och nackdelarna och bestämma om hon ska ta metformin eller ej," huvudforskare av PregMet 2, Eszter Vanky, doktorand, doktorand, även från norska vetenskaps- och teknologihögskolan, berättade för Medscape Medical News.

Sessionens moderator Corrine K Welt, MD, en reproduktiv endokrinolog vid University of Utah, Salt Lake City, sa: "Den här norska gruppen har gjort mycket stora studier och tittat på stora många deltagare , så de är ganska väl underbygda för att titta på dessa endpoints."

Hon tillade att avkommans viktproblem "är lite oroande" och uppmanade försiktig optimism. "Jag tror inte att dessa resultat är slutliga. Det är hoppfullt metformin kan vara en behandling för förebyggande av för tidigt födsel och sen missfall, men vi behöver nog mer data."

 Källa 

Metformin in Pregnant PCOS Women (PregMet)

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00159536

 

 

Metformin lowers risk of late miscarriage, preterm birth in pregnant women with PCOS
by The Endocrine Society

https://medicalxpress.com/news/2018-03-metformin-lowers-late-miscarriage-preterm.html

 

 

PCOS ökar risk för graviditetskomplikationer

Natalie Roos

Kvinnor med sjukdomen polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, löper mer än dubbelt så stor risk att drabbas av för tidig förlossning, havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes. Barnen till dessa mödrar löper ökad risk för att födas stora för tiden och med syrebrist. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.. Forskarna fann dessutom att graviditetskomplikationerna inte berodde på provrörsbefruktning eller kvinnornas övervikt som man tidigare misstänkt.

Forskning  om PCOS och graviditet har visat association med havandeskapsförgiftning, prematur förlossning och graviditetsdiabetes. Dessa resultat har baserats på små studier och har framför allt inkluderat kvinnor som genomgått assisterad befruktning. Detta har gjort det svårt att uttala sig om det varit infertilitetsbehandlingen (in vitro-fertilisering, IVF), kvinnornas övervikt eller PCOS som har varit orsaken till graviditetskomplikationerna.

 Första studien av tillräcklig storlek för att kunna undersöka sambandet mellan PCOS och komplikationer under graviditet och förlossning är nu gjord . Från Medicinska födelseregistret och Patientregistret identifierades 3 787 barn vars mödrar fått diagnosen PCOS och ungefär 1,2 miljoner barn vars mödrar inte haft PCOS. Barnen föddes 1995–2007. Graviditetsförlopp, komplikationer och förlossningsutfall jämfördes mellan kvinnorna med respektive utan PCOS.

Kvinnor med diagnosen PCOS är oftare  överviktiga (60,6 mot 34,8 procent) och att de använde sig av IVF i större utsträckning för att bli gravida (13,7 mot 1,5 procent). Kvinnor med PCOS hade ökad risk att drabbas av havandeskapsförgiftning, förtidig förlossning och graviditetsdiabetes.

Barnen till dessa mödrar hade ökad risk för mekoniumaspiration, att födas stora för tiden  och låg Apgarpoän. Dessa utfall var oberoende av genomgången IVF eller högt BMI.

Kvinnor med PCOS utgör en riskgrupp under graviditet och förlossning, oberoende av in vitro-fertilisering eller högt BMI, och bör därför övervakas noggrant.

I dag är det inte rutin inom mödravården att fråga om den gravida kvinnan lider av PCOS. Nathalie Roos anser att de drabbade kvinnorna ska få specialistmödravård med extra kontroller av bland annat blodtryck, blodsocker och kroppsvikt.

 

Viktnedgång och en hälsosam livsstil kan ge regelbunden mens, vilket ökar chanserna att bil gravid.

Kvinnor med PCOS får ofta för tidigt födda barn och löper stor risk att förlösas med kejsarsnitt. Det visar den hittills största studien på sjukdomen, som drabbar var tionde kvinna.

Kvinnor med PCOS och deras foster kan riskera att utsättas för livs hotande tillstånd under graviditeten. Ändå räknas kvinnorna inte som riskgrupp i mödravården.

En diskussion är nödvändig kring de extra kontroller som studien talar för att de behöver, säger Nathalie Roos, som är ST-läkare inom gynekologi och obstetrik och doktorand vid Karolinska institutet.

Omkring var tionde kvinna lider av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), som är en relativt okänd hormonell rubbning. Sjukdomen ger för höga halter av det manliga könshormonet testosteron och nedsatt känslighet för hormonet insulin.

Det kan bland annat leda till övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, mensrubbningar och svårigheter att bli gravid.

Nathalie Roos och hennes kolleger har kartlagt hur vanligt det är med komplikationer under graviditeten hos kvinnor som lider av PCOS. Forskarna har studerat drygt 1,2 miljoner barnafödslar i Sverige mellan åren 1995 och 2007. Cirka 3 700 barn föddes av mödrar som har PCOS. Det är den hittills största studien i världen som har gjorts på sjukdomen.

Studien visar att det är tio gånger vanligare för de drabbade kvinnorna än för andra kvinnor att få konstgjord befruktning för att bli gravid. Under graviditeten riskerar de att drabbas av flera komplikationer:

 

·     De har nästan tre gånger högre risk att få för tidigt födda barn.

·     De har fördubblad risk att få havandeskapsförgiftning.

·     De har också fördubblad risk att förlösas med kejsarsnitt.

·     Kvinnorna löper dessutom högre risk att drabbas av diabetes under graviditeten..

– Vi ser också en tendens till att barnen till de här kvinnorna har en högre risk att dö före förlossningen. De kvinnor som föder för tidigt tycks också få barn som är för stora för sin ålder, säger Nathalie Roos, som presenterar sin studie på den pågående fertilitetskonferensen ESHRE i Rom.

Nästan tre av fyra kvinnor med PCOS i studien var överviktiga. Bland de andra mödrarna var bara en av fyra överviktig.

– Övervikten kan leda till komplikationer. Kvinnorna kan få högt blodtryck och det ger nedsatt funktion i moderkakan. Det kan vara en av förklaringarna till att så många föder för tidigt eller tvingas göra kejsarsnitt.

I dag är det inte rutin inom mödravården att fråga om den gravida kvinnan lider av PCOS. Nathalie Roos anser att de drabbade kvinnorna ska få specialistmödravård med extra kontroller av bland annat blodtryck, blodsocker och kroppsvikt.

– Jag hoppas att den här studien ska öka medvetenheten om PCOS så att de här kvinnorna får den hjälp de behöver.

 

Insulinresistens ge, tung PCOS baby

Såg den här texten.tänkte jag vill skriva något. Första,gången jag läser om rekord stora bebisar ihop med PCOS.
Kvinnan har PCOS och är bosatt i Texas USA. .Det är känt att PCOS kan medföra,ökad risk fler både moder och barn i. samband med graviditet. Vilket härleds,till insulinresistens. En större studie håller på att sammanställas som handlar om Metforminets skyddade effekt när en person med PCOS är gravid. Studien heter pregmettvå.En forskare bakom studien är gyneklog Tone Loovik från Norge som jag har
avhandling (disputerade september 2018) från och viss kontakt med. Taggat på Facebook kanske kommer respons.

 

Se länk  födde rekord babies
#https://www.expressen.se/halsoliv/motbevisade-lakarna-fodde-rekordtung-bebis/?fbclid=IwAR1kic0zhIDjs0ipgFETp1mO1b0MzxVL12ha0yNCQfLAteFpbhdjSExYDws

Problem med amning och PCOS

 Har din PCOS verkligen betydelse för din framtida amningsprocess? Ja, det kan ha det. Kvinnor med PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) kan lätt amma, men de kan uppleva för lite mjölkproduktion på lång sikt. Forskning visar att kvinnor med PCOS oftare saknar mycket körtelvävnad och kan ha mer fettvävnad istället - särskilt om du är överviktig. Kan du göra något själv för att säkerställa adekvat mjölkproduktion? För att upprätthålla eller öka mjölkproduktionen efter födelsen kan du mjölka med en bröstpump eller handmjölk. Forskning visar dock att mjölkning för att upprätthålla mjölkproduktionen efter förlossningen inte alltid räcker för kvinnor med PCOS , och att stimulering av mjölkproduktionen redan har rekommenderats redan under graviditeten. Nte vedertaget i sjukvården ännu.  Stimulering av mjölkproduktion före födelse Om du har PCOS kan du med fördel börja stimulera mjölkproduktionen redan under graviditeten. Det är bäst att stimulera med handen medan du är gravid. Det är relativt ny forskning, men man har sett riktigt bra resultat. Fråga din barnmorska eller amningsmottaning/hjälp  om hur man mjölkar, hur man förvarar råmjölken och hur man hanterar råmjölken när ditt barn föds.
 

 

Koffein

Gravida kvinnor rekommenderas att begränsa sitt koffeinintag därför att stora mängder koffein, över 300 milligram per dag,  tycks kunna öka risken för mycket tidiga missfall. Men även doser över 200 milligram per dag misstänks kunna ge en liten påverkan på fostrets vikt. Livsmedelsverket rekommenderar därför att gravida begränsar sitt dagliga koffeinintag till maximalt 200 milligram koffein, vilket motsvarar två till tre koppar kaffe (1,5 deciliter per kopp) eller fyra koppar te (2 deciliter per kopp). Källa livsmedelsverket

 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/kosttillskott/amnen-i-kosttillskott/koffein/

 • Hur bra är inte det här. Äntligen! Mer information och kunskap måste fram. Alla mina tre graviditeter har inneburit för tidiga värkar, sjukhusvistelser, mediciner och risker. Inför senaste graviditeten bad jag om extra hjälp, extra kontroller och extra stöttning. Men min bm ansåg inte ens att PCOS var en riskgrupp
  Heja er!!

  Källa pcos grupp på internet!

 • Länk till Sundsvalls tidning, 2015 Efter fyra års kamp kom lyckan Signe

  Länk till Sundsvalls tidning, 2015

  Efter fyra års kamp kom lyckan Signe

 • Trotsade sjukdomen – nu är Marie gravid

  Bild Sveriges radio
  När Marie Jonsson från Tidan ska skaffa barn med sin man Ola får hon veta att hon har PCOS, en hormonrubbning som gör det svårt att bli gravid. Efter en krokig resa väntar de nu sitt första barn

  Länk(publicerad söndag 2019 11 17) : #https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=7344735

Ingen självklarhet att alla kan få barn

 

Allt började 2003. Längtan efter barn hade infunnit sig och vid 22 och 23 års ålder tog paret ett beslut att bilda familj.

Ett år senare kom kallduschen. Efter en lång tids försök att få barn fick Anna Modin diagnosen PCOS, som kan innebära att det blir svårt att bli gravid. Att få diagnosen var lite som en aha-upplevelse.

– Dels fick jag en förklaring till varför jag inte blev gravid och dels förstod jag bättre varför jag hade sådant krångel med min vikt, vilket är vanligt när man har PCOS, säger Anna Modin.

PCO, Polycystiska ovarier, kallas det när en eller båda äggstockarna hos en kvinna får vätskefyllda blåsor. Blåsorna är så kallade cystor. Om kvinnan dessutom samtidigt har en hormonrubbning kallas det för PCOS, Polycystiskt ovarialsyndrom.

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/ingen-sjalvklarhet-att-alla-kan-fa-barn

Nytt flik PCOS gravidtet

17. Nov, 2019

Trotsade sjukdomen – nu är Marie gravid

Se länk ovan

3. Jan, 2020

Femifert och Donaferty Premium

Se ovan två produkter med inisitol av olika,sort och olika kombinationer av övriga bra komponenter. .Båda produkterna utvärderas av kvinnor med PCOS via gynekologer. kvinnor

9. Aug, 2020

Problem med amning och PCOS

16. Jan, 2021

Grattis Nicole

Copyright ©www.pco-pcos.se

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande 

instagram #PCOS#ompcoochpcos.se#PCOSSverige