P-piller

 

  piller med anti androgen profil sänker manligt hormon i kvinnokroppen.  Hirsutism och akne symtom minskar. Hormonet SHBG ökar som binder den höga halten androgen. När SHBG ökar minskar även insulinresisten. som biverkan kan man gå ned i vikt. Finns många olika p piller på marknaden. P- piller har även biverkning som olika individer märker olika mycket av.  Mini- piller kan försämra PCOS öka hirsutism och viktuppgång.

 
Gällande p-piller med hög antiandrogen profil finns ett P piller  som är det allra  mest antiandrogen och mest lämplig för PCOS . Det heter Dienorette. På andra plats kommer Rosal/Yasmin och dylikt. På tredje plats kommer Desolett. Det är ganska stora skillnader mellan nr 1 dvs Dienorette och nr 3 Desolett.

Vanlig behandling är p - piller av kombinationstyp dvs de som innehåller två hormoner. Gärna ett hormon som minskar halten manligt hormon.  

Mini -piller som innehåller  gulkroppshormon kan göra PCOS syntom sämre,  ge större blödning mm. 

 Gynekoloensom kan  vid PCOS  rekommenderar inte ett visst märke av kombinations p- piller då olika kvinnor mår olika bra  av p piller. Mång     p - piller ger oönskade biverkningar som depression, nedsatt sexuelllust, viktuppgång, migrän, torra slemhinnor mm

Läs mer om olika p- piller i Fass. www.fass.se.se för vårdpersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

Cyproteron mot hirutism

För behandling av
Uttalad hirsutism hos kvinnor i fertil ålder.
Cyproteronacetat är avsett för uttalad hirsutism hos kvinnor i fertil ålder när inget tillfredsställande resultat har uppnåtts med lägre dos av cyproteroninnehållande läkemedel
eller med andra behandlingsmöjligheter
Kontraindikationer (medicinens tillstånd få behandling olämplig) för kvinnor:
Graviditet
Amning
Leversjukdomar
Dubin-Johnsons syndrom, Rotors syndrom
Tidigare ikterus eller ihållande klåda under tidigare graviditet
Tidigare herpes gestationis
Tidigare eller kvarvarande levertumör
Meningiom eller meningiom i anamnesen
Kakektiska tillstånd
Svår kronisk depression
Pågående eller tidigare tromboemboliska sjukdomar
Svår diabetes med kärlförändringar
Sicklecellanemi
Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.


Vid kombinationsbehandling med kombinerade p-piller på indikationen uttalad hirsutism hos kvinnor bör kontraindikationerna för p-pillerbehandling beaktas.


Fråga din gynekolog eller be om remiss till hudläkare.
Uttalad hirsutism hos kvinnor i fertil ålder:


Denna behandling bör förbehållas specialister i gynekologi efter noggrann allmän och gynekologisk undersökning. Gravida kvinnor ska inte behandlas med Androcur. Graviditet ska därför uteslutas innan behandling påbörjas.


Första behandlingscykeln: 2 tabletter (=100 mg) Androcur dagligen från första blödningsdagen t o m. 10:e dagen av

 

 

menstruationscykeln. För att stabilisera cykeln och för att skydda mot graviditet kan Androcur-behandlingen kombineras med ett p-piller från 1:a dagen i menstruationscykeln. Kvinnor som får kombinerad cyklisk behandling ska ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. I slutet av p-pillercykeln, under de p-pillerfria dagarna eller då placebotabletter intas, kan en bortfallsblödning uppträda.


Fortsatt behandling: Exakt 4 veckor efter den första behandlingscykelns början och sålunda på samma veckodag, påbörjas nästa cykliska behandling med kombinerad behandling, oavsett om blödningen från förra p-pillercykeln har slutat eller inte. Då positivt behandlingsresultat erhållits kan dosen Androcu

 

För mer information se Fass. Finns ytterligare biverkningar  lever kan drabbas, och ökad risk för specifik cancer. 

Naturligt progesteron, Utrogestan, receptbelagt

Naturligt progesteron, Microniserande progesteron.  Nästan obefintliga  mer positiva biverkningar.

det  verksamma ämnet i Utrogestan är progesteron. Detta kvinnliga könshormon har stort inflytande på menstruationscykeln. Progesteron sköter om att livmodern blir optimalt förberedd på att nästla in en befruktad äggcell.

Vad är Utrogestan?

Det verksamma ämnet i Utrogestan är progesteron. Detta kvinnliga könshormon har stort inflytande på menstruationscykeln. Progesteron sköter om att livmodern blir optimalt förberedd på att nästla in en befruktad äggcell. Vidare är progesteron nödvändig för en regelbunden cykel och ovulation (ägglossning). För lite progesteron kan ge besvär som minskad fruktsamhet och menstruationsstörningar.

 

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Utrogestan vid förminskad fruktsamhet, oregelbundna menstruationer, häftig blodförlust under menstruationen och övergångsbesvär såsom oregelbundna menstruationer, transpiration på natten, humörväxlingar och sömnproblem. Det verksamma ämnet kompletterar bristen på progesteron, varigenom dessa besvär minskar eller upphör.

 

Hur använder du Utrogestan?

Utrogestan kan fås som kapsel och som vaginal tablett. Kapslarna föreskrivs för det mesta vid oregelbundna menstruationer, övergångsbesvär och häftig vaginal blodförlust. De vaginala tabletterna används ofta vid förminskad fruktsamhet. Kapslarna ska sväljas hela med hjälp av tillräckligt mycket vatten. De vaginala tabletterna kan du införa i vaginan med hjälp av den medlevererade applikatorn. I bipacksedeln läser du hur du ska använda applikatorn. Vid de flesta åkommor används Utrogestan bara under den andra hälften av menstruationscykeln. Läkaren berättar när och hur länge du ska använda denna medicin.

Dosering

Om inte läkaren ordinerar något annat, följer den vanliga doseringen:

  • En gång om dagen 200 mg Utrogestan att intas på kvällen före sängdags eller föras in i vaginan.

Ibland kan läkaren ordinera en extra dosering på morgonen. Detta läkemedel är uteslutande lämpligt för kvinnor. Avvik inte från den ordinerade doseringen och läs bipacksedeln före användning.

 

Biverkningar

 

Vid användningen av mediciner kan du få besvär av biverkningar. De biverkningar som nämns vid användning av Utrogestan, är bland annat.:

  • Oregelbunden, lätt blodförlust. Detta upphör i allmänhet efter en tid, varefter menstruationerna blir regelbundna. Har du fortsatt besvär av detta, ta då kontakt med läkaren;
  • Mag-/tarmbesvär som magont, illamående, diarré eller förstoppning. Dessa besvär avtar efter ett tag;
  • Yrsel, sömnighet.

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista på eventuella biverkningar.

 

När får du inte använda detta läkemedel?

 

Utrogestan är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för progesteron eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Under en tidigare graviditet har haft besvär av svår klåda, utslag av blåsor eller gulsot;
  • Lider av en allvarlig leveråkomma;
  • Lider av bröstcancer eller cancer i könsorganen.

Rådfråga läkaren om användningen av denna medicin om du lider av andra åkommor. Utrogestan kan ha en växelverkan med andra mediciner. Vid en läkarkonsultation måste du alltid ange vilka andraläkemedel du vidare använder. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

 

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Utrogestan kapslar, eller uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid. De vaginala tabletterna kan tryggt användas under en graviditet, men alltid i samråd med läkaren. Du får använda Utrogestan (med en normal dosering) om du ammar. Utrogestan kan ibland förorsaka yrsel och/eller sömnighet. Ta hänsyn till detta och ge dig bara ut i trafiken om du mår bra. Det finns inga restriktioner vad gäller intag av alkohol vid användning av detta läkemedel.

 

Gestapuran syntetiskt progesteron

Gulkroppshormon flertalet biverkningar tex viktuppgång, depression. 


Kvinnan kan ha mens utan ägglossning. Då är det ofta en så kallad tekniskblödning. Uppstår då östorgen bildas, även om ägglossningen uteblivit. Östrogen bildas i äggstockar och fettceller. När slemhinnan blivit mättad och tung brister slemhinnan av sin egen tyngd och då kommer en tekninskblödning ofta riklig och långdragen. 

För att få slut på den här typen av blödning kan det behövas gulkroppshormon, (progesteron) finn tex i Provera. Gulkroppshormonet har till uppgift att reglera mensens längd att starta och stoppa en blödning.

 Källa Fass

Metformin och PCOS

Metformin (Glucophage) är en medicin som normalt föreskrivs att kvinnor medPCOS som lider av  insulinresistens och eller försöker bli gravid. Nyare rön visar att Metformin skyddar mot gravidtets koplikationer som sätts i samband med PCOS.

Metformin verkar fungera på tre sätt. Först, det minskar absorptionen av kolhydrater (socker) i kosten påvägen  genom tarmen.

För det andra, det minskar produktionen av glukos (blodocker) av levern. Lever använder  matensanergi för att skapa en reserv av blodsocker, ett lager. När kroppenupplever stress, frigörs levern reserven glukos för att förse din hjärna och muskler med en omedelbar energi. metformin undertrycker upplagring av denna reserv.

För det tredje, och kanske viktigast, ökar metformin känsligheten hos muskelceller för insulin.

Insulin är det hormon som levererar glukos (blodsocker) till celler för att använads som bränsle eller lagras.

Kvinnor med PCOS har ofta ”insulinresistens”, ett villkor om det alltför stora mängder insulin krävs för att få blod glukos ska tas upp av celler, där det hör hemma. Metformin hjälper kroppen att transportera glukos med mindre mängd insulin, alltså sänks insulinproduktionen.

Kroniskt höga halter av glukos eller insulin i ditt blod bidrar till fetma, hjärtsjukdomar, infertilitet, och vissa cancerformer, såväl som utveckling av diabetes.

 

 (2017)

Vissa kvinnor med PCOS behandlas med Metformin för insulinresistens,
Upplever du dig smartare? Biverkamån av metformin? 
Studie  som handlar om behandling med metformin vid polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Det är en sjukdom där kvinnan har onormalt hög testosteronnivå i kroppen samt cystor på ena eller båda äggledarna.
En forskargrupp från Saudiarabien hade utfört ett kognitionstest på kvinnor med PCOS och funnit att deras kognitionsnivå var lägre än matchande kontroller.
– Sedan behandlas de kvinnliga patienterna med metformin. När kognitionstestet sedan upprepas tre månader senare så hade kvinnorna blivit lite smartare – de hade alltså samma kognitiva nivå som kvinnorna i kontrollgruppen.
 
 källa

http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4294/presentation/5053 

Letrizol

Letrizol  ny  metod för att framkalla ägglossning

Letrozol är ett läkemedel som hämmar produktionen av östrogen i äggstockarna. Vanligen används Letrozol av kvinnor som har behandlats för bröstcancer, eftersom naturliga nivåer av östrogen i vissa fall ökar risken för att den sjukdomen återkommer (recidiverar) eller försämras

Läs mer under fliken gravid och PCOS. 

9. Aug, 2020

Naturligt progesteron Utrogestan

11. Okt, 2020

Cyproteron mot hirsutism

Copyright ©www.pco-pcos.se

Kommentarer

07.11.2017 13:20

Veronica

Ska man fortsätta äta detta om man lyckas att bli gravid? Det är inte skadligt för barnet va?

07.11.2017 18:51

Liselotte

Menar du metformin så visar studier att metformi inte är skadligt för fostret. Kan skydda mot gravidititetskompatilikationr hos moder och barn.En studie som heter Pregmet2 håller på att sammanställas

16.10.2017 10:38

LIselotte

Hej Alicie! Skrivs ut med eller utan provtagning, ihop eller eller utan behandling för att bli gravid. Vid insulinresistens som försvårar att bli gravid o o gå ned i vikt. Se flik läkemedel/ Liselott

16.10.2017 06:33

Alice

Hej Liselotte,
När väljer man skriva ut Metformin? Finns det särskilda kriterier för att få ta denna medicin?

12.10.2017 14:49

Linn

Hej!
Jag fick ett par veckor sedan reda på att jag har PCOS och fick Zyrona (p-piller) och jag undrar om man kan ta Metformin samtidigt? Läst att det är populärt med Metformin i andra länder.

13.10.2017 04:57

Liselotte

Linn: ja det går bra.Metformin innehåller inte hormon.se flik läkemedel och PCOS och övervikt.