Insulinresistens

Vi börjar med bukspottkörteln (pancreas) och frågar oss vad som händer vid överstimulering av de insulinproducerande betacellerna i pancreas? 
Insulinsekretionen stimuleras ju i första hand av socker och stärkelserika livsmedel, vilka båda blir glukos i blodbanan. Glukoshalten regleras av insulin, som sänker blodsockret till hälsosamma nivåer. Sockret används till energi i cellerna och lagras som fett vid överskott. Cellerna skyddar sig dock från för höga halter glukos genom att kräva allt högre halter insulin för att öppna sina portar. På så sätt uppkommer en minskad insulinkänslighet och vi får en insulinresistens. Kurvan illustrerar insulinsvaret, som kan vara minst dubbelt så stort som glukosstegringen.

Vad händer vid överstimulering av de kortisol- och adrenalinproducerande cellerna i binjurarna? Binjurarna är känsliga för såväl psykisk som fysisk stress. De får signaler om att nu behövs det mera energi. Genom att snabbt skicka ut adrenalin och kortisol, ger de levern besked om att det behövs mer glukos. Den glukos som ej används, lagras som fett.

Vid konstant höga glukoshalter såsom vid kronisk stress behövs det insulin för att blodsockret ej skall bli skadligt högt. Vi inser att även vid kronisk stress stiger insulinhalterna i blodet och bidrar till insulinresistens.

I metabolt syndrom ingår just kriterier som orsakas av insulinresistens, såsom blodtrycksförhöjning, blodsockerförhöjning, blodfettrubbning och ett ökat bukomfång.

 

Källa Agneta Schnittger. Läkare och författare 

Menstruationen är påverkad

PCOS är den vanligaste hormonella rubbningen hos kvinnor i fertil ålder med en prevalens på cirka 15–20 procent och varierar beroende på etnicitet. Hormonrubbningen innebär en ökad halt av fritt testosteron samt minskad insulinkänslighet. Tillståndet har en ärftlig komponent men är också beroende av livsstilsfaktorer som påverkar kroppsvikten.

 De vanligaste symtomen är gles eller utebliven menstruation, hirsutism, akne och övervikt. Symtomen börjar ofta i samband med puberteten och tilltar vid viktuppgång. Menstruationsrubbningen beror på störd ägglossning. På lång sikt har PCOS-patienter en ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

 Med utebliven menstruation menas att mensen kommer mycket sällan (några gånger per år) eller inte alls. Oregelbunden då är det mer än 6 veckor mellan cyklerna och mer än 3-4 dagars skillnad i längd på blödningen mellan två cykler, tex 28-33-46-30-42-27 dagar.

Kvinnan kan ha mens utan ägglossning. Då är det ofta en så kallad tekniskblödning. Uppstår då östorgen bildas, även om ägglossningen uteblivit. Östrogen bildas i äggstockar och fettceller. När slemhinnan blivit mättad och tung brister slemhinnan av sin egen tyngd och då kommer en tekninskblödning ofta riklig och långdragen. 

För att få slut på den här typen av blödning kan det behövas gulkroppshormon, (progesteron) finn tex i Provera. Gulkroppshormonet har till uppgift att reglera mensens längd att starta och stoppa en blödning.

Vanlig behandling är p - piller av kombinationstyp dvs de som inhåller två hormoner. Gärna ett hormon som minskar halten manligt hormon.  Mini -piller som innehåller  gulkroppshormon kan göra PCOS syntom sämre,  ge strörre blödning mm. 

Hormonanalyser

Vid hirsutism och regelbunden menstruation:
 • Total testosteron och sexualhormonbindande globulin (SHBG) i serum
Vid menstruationsrubbning komplettera med:
 • Luteiniserande hormon (LH), follikelstimulerande hormon (FSH), prolaktin, tyreoideastimulerande hormon (TSH) och fritt tyroxin (T4)
Vid kraftig övervikt (BMI > 27):
 • Fasteglukos och fasteinsulin alternativt oral glukosbelastning
Tolkning av provsvar:
 • Kvoten total testosteron/SHBG är ett mått på biologiskt aktivt testosteron.
 • ( PCOS = testosteron/SHBG-kvot över 0,05) 
 • En kvot över 0,05 bedöms som hyperandrogenism.
 • Vid  sjukdomsframkallande förhöjt testosteron i blod mer än 6 nmol/liter ska testosteronproducerande tumör i äggstockar eller binjurar uteslutas. Remiss till endokrinolog och/eller gynekolog för vidare utredning.

 

 

Hirutism

 Hirsutism och akne behandlas å i första hand med ett östrogendominerat p- piller.  om ingat annat gör att det inte är lämplig med p piller.  p piller  effekten på ökad kroppsbehåring blir synlig tidigast efter ett halvårs medicinering och maximal effekt kan komma efter mer än ett år.

Vid otillräcklig effekt av p-piller eller då p-piller är olämpligt bör patienten remitteras till specialist för ställning till antiandrogen medicinering. Remiss för epilering i ansiktet kan skickas till hudklinik för bedömning och kostnadsfri behandling (landstingsbidrag).

Sprinolakton ger progesteroneffekt ( gulkroppshormon) En känd medicin för högt blodtryck , tas i låg dos, som minskar manligt hormon. Män kan få bröst av blodtrycksmedicinen som påverka binjuren.  Sök medicinen i FASS. 

Vaniqa:

Kraftig hårväxt kan orsakas av allvarliga underliggande sjukdomar (t.ex. polycystiskt ovarialsyndrom, androgenproducerande tumörer) eller vissa aktiva substanser (t.ex. cyklosporin, glukokortikoider, minoxidil, fenobarbiton, fenytoin,substitutionsbehandling med kombinerade östrogen-androgenhormoner). Dessa faktorer bör beaktas vid den medicinska behandlingen av patienter som kan komma att ges Vaniqa. Vaniqa är endast avsedd för användning på huden.Vaniqa kräm skall appliceras två gånger dagligen på det berörda området med minst åtta timmars mellanrum. Effekt har bara visats för angripna områden i ansiktet och under hakan.

Graviditet och Vaniqa

Data från ett begränsat antal graviditeter (22) under de kliniska prövningarna visade att det inte förelåg någon negativ påverkan på mödrar eller foster. Av dessa 22 graviditeter var det endast 19 som inträffade medan patienten använde Vaniqa. Dessa resulterade i 9 friska barn, 5 elektiva aborter, 4 spontana aborter och ett skadat barn (Downs syndrom hos en 35-åring). Hittills föreligger inga andra relevanta epidemiologiska data. Djurstudier har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Den potentiella risken för människa är inte känd. Kvinnor som är gravida eller planerar graviditet bör använda en alternativ metod för att behandla ansiktshår.

 Behandling med Vaniqa

Appliceringen bör begränsas till dessa områden. Maximala doser som använts i kliniska studier med bibehållen säkerhet var upp till 30 g per månad. Förbättring av tillståndet kan ses inom åtta veckor efter behandlingens början. Fortsatt behandling kan ge ytterligare förbättring och är nödvändig för att bibehålla effekten. Inom åtta veckor efter avbrytande av behandlingen kan tillståndet ha återgått till det som förelåg före behandlingen. Användningen bör avbrytas om ingen förbättring ses inom fyra månader efter behandlingens början.

Vaniqa kräm skall appliceras två gånger dagligen på det berörda området med minst åtta timmars mellanrum. Effekt har bara visats för angripna områden i ansiktet och under hakan.
Appliceringen bör begränsas till dessa områden. Maximala doser som använts ikliniska studier med bibehållen säkerhet var upp till 30 g per månad. Förbättring av tillståndet kan ses inom åtta veckor efter behandlingens början. Fortsatt behandling kan ge ytterligare förbättring och är nödvändig för att bibehålla effekten. Inom åtta veckor efter avbrytande av behandlingen kan tillståndet ha återgått till det som förelåg före behandlingen. Användningen bör avbrytas om ingen förbättring ses inom fyra månader efter behandlingens början.

Patienter kan behöva fortsätta att använda en hårborttagningsmetod (t. ex rakning eller plockning) tillsammans med Vaniqa. I så fall skall krämen appliceras tidigast 5 minuter efter rakning eller användning av andra hårborttagningsmetoder, då annars en ökad stickande eller brännande känsla kan förekomm

Patienter kan behöva fortsätta att använda en hårborttagningsmetod (t. ex rakning eller plockning) tillsammans med Vaniqa. I så fall skall krämen appliceras tidigast 5 minuter efter rakning eller användning av andra hårborttagningsmetoder, då annars en ökad stickande eller brännande känsla kan förekomma.

 

Läkemedelsegenskaper Farmakoterapeutisk grupp: övriga dermatologiska medel, ATC-kod D11AX16.
Eflornitin hämmar irreversibelt ornitindekarboxylas, ett enzym involverat i produktionen av hårskaftet i hårfollikeln. Vaniqa har visat sig minska hårets tillväxthastighet.
Säkerhet och effekt med Vaniqa utvärderades i två dubbel-blinda, randomiserade, vehikelkontrollerade kliniska studier som omfattade 596 kvinnor med hudtyp I-VI (395 på Vaniqa, 201 på vehikel), behandlade i upp till 24 veckor. Läkarna bedömde förändringen från baseline på en 4-gradig skala, 48 timmar efter det att kvinnor hade rakat de behandlade områdena i ansiktet och under hakan, med avseende på parametrar såsom hårlängd och hårtäthet och mörkfärgning av huden associerad med förekomsten av terminalhår. Förbättring sågs så tidigt som 8 veckor efter behandlingens början.

 De kombinerade resultaten av dessa två studier presenteras nedan-

 

Resultat*

Vaniqa 11,5% Kräm

Vehikel

* Vid slutet av behandlingen (vecka 24). För patienter som avbröt behandlingen under studien överfördes resultatet vid den sista observationen till vecka 24.

Hårlös / nästan hårlös
Markerad förbättring

Förbättrad

Ingen förbättring / sämre

6%

29%

35%

30%

0%

9%

33%

58%

 

För kvinnor med markerad förbättring och hårlös/nästan hårlös sågs i båda dessa studier en statistiskt signifikant (p ≤ 0.001) förbättring med Vaniqa jämfört medvehikel. Dessa förbättringar medförde en motsvarande reduktion av den mörkfärgning av huden, som förknippas med förekomst av terminalhår. Subgruppsanalys visade en skillnad i positivt resultat av behandlingen där 27% av icke-vita kvinnor och 39% av vita kvinnor visade en markerad eller större förbättring. Subgruppsanalys visade också att 29% av överviktiga kvinnor (BMI ≥ 30) och 43% av kvinnor med normalvikt (BMI < 30) visade en markerad eller större förbättring. Omkring 12% av kvinnorna i de kliniska prövningarna hade passerat menopausen. En signifikant förbättring (p < 0.001) jämfört med vehikeln sågs hos kvinnor som passerat menopausen.

Självskattning gjord av patienterna visade signifikant minskade psykiska besvär på grund av tillståndet, mätt genom svaren på 6 frågor på en visuell, analog skala. Vaniqa minskade signifikant hur besvärade patienterna kände sig av sina ansiktshår och den tid som tillbringades med att avlägsna, behandla eller dölja ansiktshår.

Patienternas välbefinnande i olika sociala- och arbetssituationer förbättrades också. Patienternas självskattning befanns korrelera med läkarens observation av effekt. De skillnader, som kunde observeras av patienterna, sågs 8 veckor efter behandlingens början. Tillståndet återgick till ursprunglig nivå inom åtta veckor efter utsättande av behandlingen.

Källa fass

Här växer extra mycket hår vid hirsutism, generande hårväxt hos kvinnor.

Virilism

Innebär uttalad förmanligande effekt av testosteron hos kvinnor och män. Förutom hirsutism ses även en rad andra kliniska tecken och symtom: 

Större tinningvinklar


Ökad talgproduktion, acne

Klitorishypertrofi

 

Utveckling av flintskallighet

Sänkt röstläge

Ökad muskulatur

Bröstatrofi, minskad fettansättning

Manlig kroppskonstitution

 

Behandling och läkemedel vid hirutism

När kroppen blir ett fängelse.

Kvinnor med skäggväxt och hår på bröstet, magen och låren lider i tysthet. De skäms, tar på sig skulden för sin hårväxt och gör allt för att bevara sin hemlighet. Kvinnor, som ändå vågat be sjukvården om hjälp, vittnar om att de känt sig bortmotade och till och med förlöjligade. Det visar ny forskning vid Örebro universitet.
 
 
– Kvinnor beskriver hur de blivit tillsagda av läkare att gå hem och banta och raka sig. Så får det inte gå till. Kraftig hårväxt eller så kallad hirsutism är en sjukdom, inte ett kosmetiskt problem, och det finns behandling att få som kan göra livet bättre, säger Maria Palmetun Ekbäck, som disputerar vid Örebro universitet den 13 december med sin doktorsavhandling Hirsutism and quality of life with aspects on social support, anxiety and depression.
 
 läs mera:
 
 

Manligt håravfall hos kvinnor

 

Jag har läst lite i din blogg och konstaterat att du är den mest pålästa människa jag träffat på när det gäller PCOS. Jag skulle därför vilje be dig om hjälp.
 
Jag fick PCOS konstaterad 2002. Jag har inga större viktproblem utan mitt stora problem är tunnhårighet som tillkommit efter barnen. Nu är den tydlig och jag funderar på om den kan ha samband med PCOS och hormonnivåer. Har förstås sökt läkare, men hittills ligger proverna inom referensvärdena så ingen tycker att det är anmärkningsvärt och ingen tror att det kan ha samband med PCOS. Nu funderar jag ändå på att börja med något anti-androgent p-piller och undrar om du kan dels ge mig tips på vilka piller som kan vara aktuella. Eller om du har andra tips kring tunnhårighet. Jag börjar bli lite desperat.
 
Tacksam om du hinner svara.
 
Många hälsningar
Eva 

 


Hej Eva!

 Tack för ditt email och uppskattningen. PCOS kvinnor ser mycket olika ut och alla har olika grader  samt mängder av syntom. 

Det är känt att PCOS kvinnors hormonivåer ofta ligger inom refrensvärden  men åt högre eller lägre hållet,kombinationerna ger syntom. Tex SHBG brukar vara lågt, testosteron åt höga hållet. Det finns även ett binjurebarkshormon som kan vara högt,  förkortas A4=  Androstendion

Jag har än då länge inte träffat någon svensk PCOS -kvinna med munkring som tur är . I ditt fall tänker jag att du ska be om en remiss till hudmottning. Hudläkare kan bedömma generande hårväxt tillföljd av PCOS så de bör veta att man kan få tunt hår, högt hårfäste och i värsta fall munkring som kvinna med PCOS.  Dessutom kan dessa läkare bedömma att du inte har någon annan bakomliggande orsak till att ditt hår blir tunnare. En gynekolog eller husläkare bör kunna ge dig remiss till hudläkare.

De p-piller som är aktuella är, så kallade antiandrogena p-piller,  Desolett, Yamsmin, Yaminelle. Diane är inte ett p-piller men går att ta som ett sådant och hämmar manliga hormoner än mer. Det går även att få medicin som hämmar manliga homoner tex Androcur. Medicin som använd vid prostacancerbehanling hos män eller för att kemiskt kastrera manliga sexualbråttslingar. Medicinen tas ihop med  p-piller. Man får inte blir gravid när man tar Androcur.  Spirnolakton (delvis i Diane) som finns i en blodtrycksmedicin går med att använda för att motverka generade hårväxt Män kan bli mer kvinnliga i formen av den medicinen. Påverkar hormonbildningen i binjuren.

Du kan även pröva  de preprat  som finns på Apoteket mot håravfall hos män, de är dyra.

Hidradenitis suppurativa

Omkring 100 000 svenskar har den kroniska hudsjukdomen HS. Men mörkertalet är stort och i genomsnitt tar det sju år från första symptom till att rätt diagnos ställs

 HS kännetecknas av bölder som uppstår på kroppen, ofta kring armhålor och ljumskar. Det kan även bildas så kallade fistlar vilket är gångar under huden som knyter ihop de inflammerade hudområdena. Från fistlar och bölder kan det läcka illaluktande var. Ibland kan bölderna bli stora som hönsägg och göra väldigt ont. 

– Vi vet inte riktigt hur sjukdomen uppstår men det brukar vara kring svettkörtlar och hårsäckar. Det finns en teori om att hårsäckarna blir tilltäppta och inflammerade. Det blir olika för olika personer. En del får små bölder medan andra får besvär över större områden.

 

En teori som jag hört tidigare är att HS kan vara en följd av  högre halt manligt hormon hos kvinnor med PCOS.

 

Fakta: Hidradenitis suppurativa

 • HS är en kronisk hudsjukdom som drabbar omkring en procent av alla fertila kvinnor och som kännetecknas av inflammation i huden, oftast i armhålor och ljumskar
 • Vanliga symptom är knölar, sår och bölder. Besvären kan gå i skov och varierar i svårighetsgrad. 
 • Det finns inget botemedel mot sjukdomen men genom behandling kan besvären lindras. 
 • Sjukdomen kan vara ärftlig och tros ha en koppling till rökning och övervikt.

Källa Göteborg s po d ten 2016 

 

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com

Liselotte Videla