PCOS, själen och hormoner

 Jag är inte ute efter att skrämmas. Alla symtom drabbar absolut inte alla kvinnor som har PCOS.

Det verkar som det finns en stark koppling mellan androgenöverskott, 
insulinresistens och depression. En studie fann att kvinnor som lider
av symptom på androgenöverskott (vilket är ganska mycket symptomen
på PCOS)är mer benägnaatt kämpa med depression än kvinnor utan PCOS.
De fann också att kolhydratsug,generande hårväxt och viktökning
påverkar vårt välbefinnande
I en annan artikel undersöks kopplingen mellan depression och insulinresistens. 
 ad vi vet om PCOS är att den huvudsakligen tros vara ett endokrint syndrom
med obalans i insulin-och kolhydratupptag.Inte alla kvinnor med
PCOS är insulinresistenta men många är det. Om du har insulinresistens,
är du också mer benägna att drabbas av depression eller humörpåverkan.
Om du lider av depression med PCOS är du inte
 ensam 
och allt sitter inte i ditt huvud. Depression är en annan aspekt
av detta mångfacetterade syndrom.
Nu när vi har fastställt att depression verkligen är kopplad
till PCOS, låt oss titta på hur vi kan bli bättre. A och O är att behandla PCOS.

 Vid PCOS påverkas hjärnan av den hormonella obalansen.

En liten  svensk studie gjordes 2004-2005

på centrum för affektivsjukdom vid S.t Görans sjukhus i Stockholm .

 49 st med PCOS, faställda genom Rotterdamkriterierna,

 och 49 friska ´kvinnor  i en kontrollgrupp. Jag, liselotte,  deltog själv i studien. 


Studien var att den visar på sjufaldigt ökad risk

för självmordsförsök hos kvinnor med PCOS samt större förekomst av depression

Studiens resultat:

Kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom är ofta deprimerade eller oroliga.

PCOS är en vanlig hormonell sjukdom därdet bildas för mycket manligthormon. 

Drabbar kvinnor i fertil ålder.Syftet med denna studie var att

kartlägga om graden av kliniska psykiatriska sjukdomar

i PCOS skiljer sig från den normala befolkningen

Tillvägagångsätt  49 Kvinnor med PCOS (n = 49)

som uppfyller Rotterdam kriterierna för PCOS, och 49 åldersmatchade kontroller (Kvinnor utan PCOS)  identifierats från folkbokföringsregistret,  valdes ut till studien och fick delta. 

Utbildade läkare använde MINI internationella Neuropsykiatriska Intervjuförekomst av Axel I DSM diagnoser. Testosteron och sex hormon binding globulin (SHBG)analyserades.

Resulterade i :  Kvinnor med PCOS hade högre förekomst av depressiva episoder, social fobi och ätstörningar än kontrollerna.  Självmordsförsök var sju gånger vanligare i PCOS gruppen än i kontrollgruppen. Användning av antidepressiva medel och ångestdämpande läkemedel var vanligare i PCOS-gruppen.

Tidigare studier har visat att PCOS är förknippad med minskad livskvalitet och självskattad psykiska symtom.  Denna studie visar att PCOS också kopplad till psykiatriska syndrom som kontrolleras av strukturerade kliniska bedömningar. Den kliniska betydelsen av denna studie är att kliniker som behandlar kvinnor med PCOS bör vara medveten om att dessa kvinnor är en högriskgrupp för gemensam affektiva och ångest samt självmordsförsök

 Källa:Women with polycystic ovary syndrome are often depressed or anxious--a case control study.


 Dagens Medicin: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2008/09/12/hormonell-storning-hos-kvinnor-okar-risk-for-psykisk-sjukdom/

Nedan  en svensk text 2009. (Har träffat fler av de som gjort studien) 

Anxiety and depression symptoms in women with polycystic ovary syndrome compared with controls matched for body mass index  

doktorn.com (2012):
DEPRESSION – hjärnans hormoner kontrollerar våra känslor 

 

Om hormoner hos kvinnan, och mannen samt själen

Egna reflektioner,december 2018 samt 2020


Jag går för fjärde eller femte gången i ordningen i samtalsstöd /terapi hos psykolog. Den här gången kallar jag det personlig utveckling eller förstå mig själv bättre. Känns konstigt att en mängd hjärn-spöken (affekter) ska hålla på att sväva runt nu..har hunnit fylla 51 år.
Går absolut tänker inte eller är deprimerad konstant. Ha periodvis känsla,av att vara låg.
Försöker närma mig de blockeringar och hitta blockeringar som gör att jag känner mig hämmad och inte vågar pröva på sociala aktivitet där jag värderas utifrån vem jag är. Det är en.sak att skriva något i ett forum .Där är inte iakttagare lika verklig som när jag träffar en fysisk person i ett rum . Blir rädd att vara fel och göra fel..
Det är svårt att förklara vad jag menar. Har socialfobi i lindrig grad.Något som är svårt att tänka om mig för dem som känt mig länge. Jag tycker tex det är obehagligt att äta på restaurang. Skryta om mig själv när jag söker nytt arbete mm. Till saken hör är erfarenhet av att ha vuxit upp med lindrigt begåvnings handikappade föräldrar som jag anar påverkat det sociala arvet. Jag förstår att fler vuxit upp i liknade miljö (tex egna släkten) trots,det har jag inte träffat på någon med liknade bakgrund.
Hormonella obalansen pga PCOS har säkert genom alla år påverkat mig psykisk.
Ta hand om dig!

 

 2020 har förädnrat integ av hormoner  för klimakteriet, harlverat dosen uteogest och mår mentalt mycket bättre,

PCOS kopplas till ökad risk för psykisk sjukdom

Det är forskare vid Karolinska institutet som kommit fram till att kvinnor med PCOS hade högre risk att drabbas av psykiatriska tillstånd, som till exempel schizofreni, bipolär sjukdom, depression, ångest och autismspektrumstörning, jämfört med friska kvinnor.  PCOS ger de drabbade symtom som infertilitet, ökad kroppsbehåring och viktuppgång.

Ett helt nytt fynd var att forskarna dessutom såg att även såväl systrar som bröder till kvinnor med PCOS hade förhöjd risk för psykisk sjuklighet jämfört med syskon till PCOS-fria kvinnor.

Resultaten bygger på registerdata för 24 000 kvinnor med PCOS, deras syskon och matchade kontroller.

– Det här innebär förstås inte att alla med PCOS, eller deras syskon, är psykiskt sjuka. Det är ovanligt att drabbas av till exempel schizofreni. Och i absoluta tal handlar det om en liten ökad risk för kvinnor med PCOS och deras syskon, säger Mikael Landén, professor vid Göteborgs universitet och Karolinska institutet, som tillsammans med doktoranden Carolyn Cesta varit huvudansvarig för studien.

– Men för att vara en epidemiologisk studie så är det här väldigt säkra fynd, fortsätter han.

Enligt Mikael Landén har det länge funnits en hypotes om att höga nivåer av det manliga könshormonet testosteron, som ses just vid PCOS, kan få kvinnor att må dåligt psykiskt.

I en tidigare studie såg han och hans kollegor en förhöjd frekvens av depression, social fobi och ångestsjukdomar efter att ha gjort en psykiatrisk intervju med 40 kvinnor med PCOS. Mer ovanliga tillstånd som schizofreni och bi­polär sjukdom kunde de inte fånga.

– Det blev lite debatt kring det där. Vår tolkning var att det kunde bero på könshormonerna. Fast det kunde ju också vara att så att symtomen vid PCOS – ökad kroppsbehåring, viktuppgång och infertilitet – låg bakom att man inte mådde bra, säger Mikael Landén och fortsätter:

– Det är spännande att vi nu med hjälp av register kan visa så tydligt att det är en förhöjd frekvens av psykiatriska tillstånd. Och att det verkar vara något familjärt – genetiskt eller åtminstone på hormonell nivå, eftersom det finns även hos systrar och bröder.

Vad ska ni använda resultaten till?

– Jag var rädd för att du skulle fråga det, haha! Framför allt handlar den här studien om att klargöra sjukdomsmekanismer som kan ge oss ledtrådar till vad som orsakar psykisk sjukdom.

– Men på sikt hoppas man ju alltid att fynd ska leda till bättre behandling. Om man nystar i det här och faktiskt kan säga att testo­steron är en spelare vid depression hos kvinnor, så kanske det gäller även hos dem som inte har så höga nivåer av testosteron att de har PCOS. Då kanske man skulle kunna tänka sig att som tilläggsbehandling manipulera testosteronnivåerna hos kvinnor med depression, i vissa fall. Men där är vi ju inte alls än.

 Källa 2016, https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/09/02/pcos-kopplas-till-okad-risk-for-psykisk-sjukdom/

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22178257/

 

Britttisk studie

 Utvalda data från Storbritannien , Clinical Practice Research Datalink (CPRD), som innehåller data om 11 miljoner personer samlade från 674 primärvårdsenheter.som De innehöll nästan 17.000 kvinnor diagnostiserade med PCOS och ett lika antal kontroll kvinnor utan PCOS matchade för ålder och BMI  som handlade om psykisk hälsa och för kvinnornas historia av psykisk sjukdom

 Jämfört med kvinnor utan PCOS matchade för ålder och BMI var kvinnor med PCOS signifikant mer sannolikt att de diagnostiserades med depression (23,1% mot 19,3%), ångest (11,5% mot .9,3%), bipolär sjukdom (3,2% mot. 1,5 %) och ätstörningar (1,6% mot 1,0%). "Vi observerade också en ökad förekomst av depression och ångest när vi matchade patienter och kontroller för en tidigare historia av psykisk ohälsa", rapporterar forskarna i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, online.

källa: https://www.psychcongress.com/news/pcos-tied-mental-health-woes-women-autismadhd-offspring

”Det är bara lite PCOS” En studie om kvinnors upplevelse av att leva med polycystiskt ovarialsyndrom

 

 

 

 

Examensarbete om kvinnors upplevelse av att leva med PCOS.

 

Polycystiskt Ovarial Syndrom (PCOS) är den vanligaste hormonrubbningen hos kvinnor i fertil ålder. I denna studie intervjuades tio kvinnor om sina upplevelser av att leva med PCOS. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes, bearbetades med en innehållsanalys och resulterade i sex olika teman: bristande hjälp och stöd från sjukvården, att förstå sig själv, upplevelse av att inte vara kvinnlig, att dölja symtomen, svårigheter att bli gravid samt känslor kring diagnosen. Det framkom att kvinnor med PCOS har ett stort psykiskt lidande på grund av upplevelser av att avvika från kvinnliga normer. Då PCOS är en komplex diagnos med stora implikationer för individen är det viktigt att kvinnor får den hjälp de behöver, någonting de flesta inte upplever att de får idag.

 

Läs mer; http://hdl.handle.net/2077/44304

PCOS hos mamman ökar risk för autism

 Barn till mammor som har polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, löper högre risk att utveckla autismspektrumtillstånd, enligt en epidemiologisk studie från Karolinska Institutet. Fynden stödjer idén att exponering för könshormoner tidigt i livet kan spela en viktig roll för utveckling av autism hos både pojkar och flickor.

Studien är den första som visar en koppling mellan polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, hos mammor och autismspektrumtillstånd, AST, hos barn. AST omfattar ett spektrum av utvecklingsneurologiska störningar som kännetecknas av nedsättningar i språklig förmåga och social interaktion, och stereotypa, repetitiva beteenden.

Exponering av androgener
De underliggande orsakerna är inte helt klarlagda, men mycket tyder på att exponering för vissa könshormoner tidigt i livet kan spela en roll för utveckling av AST. Dessa könshormoner, så kallade androgener, styr utvecklingen av könstypiska manliga egenskaper.

Androgener påverkar också hjärnans och nervsystemets utveckling. Eftersom kvinnor med PCOS har förhöjda nivåer av androgener även under graviditet, hade forskarna en hypotes om att syndromet skulle kunna påverka risken för AST hos barnen. 5–15 procent av kvinnorna i fertil ålder har PCOS, vilket gör det till ett av de vanligaste endokrina syndromen.

Forskarna använde sig av omfattande svenska vård- och befolkningsregister och studerade alla barn i åldrarna 4–17 som föddes i Sverige mellan 1984 och 2007. Forskarna använde anonymiserade data där alla personuppgifter tagits bort. De hittade runt 24 000 fall av AST och jämförde dem med 200 000 kontroller.

PCOS och fetma
– Vi fann att en PCOS-diagnos hos mamman ökade risken för AST hos barnet med 59 procent. Risken var ännu högre bland kvinnor med både PCOS och fetma, vilket är vanligt vid PCOS och hänger ihop med högre androgennivåer, säger studiens förstaförfattare Kyriaki Kosidou vid institutionen för folkhälsovetenskap.

AST är ungefär fyra gånger så vanligt bland pojkar som hos flickor, men i den aktuella studien syntes ingen skillnad i risk mellan könen. I den här epidemiologiska studien undersöktes inte mekanismerna som kan förklara sambandet mellan mammornas PCOS och AST hos barnen. Förutom ökad exponering för androgena hormoner är det möjligt att genetiska faktorer som är gemensamma för de båda syndromen, eller andra ämnesomsättningsrelaterade problem som är vanliga vid PCOS, delvis kan förklara kopplingen. Det behövs ytterligare studier för att undersöka och upprepa fyndet.

– Det är för tidigt att ge specifika rekommendationer till läkare när det gäller vården av kvinnor med PCOS, men en ökad medvetenhet om det här sambandet kanske kan underlätta tidig upptäckt av AST hos barn vars mödrar har diagnosticerats med PCOS, säger Renee Gardner, senior forskare bakom studien, institutionen för folkhälsovetenskap.

Flera av forskarna är också knutna till Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Stockholms läns landsting. Forskningen har finansierats med stöd av Autism Speaks, stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond, Vetenskapsrådet och ALF-medel enligt avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

 

källa: 8 december, 2015 Artikel från

Mindfulness övning

Närvaro via sinnesintryck från SÖS ( Södersjukhuset) Stockholm. är du nyfuíken på vad mindfulness är? pröva gärna övningen. Leder till minskat stresspåslag.

Genom att vi bli mer medvetna om våra tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser i varje ögonblick ger vi oss själva möjlighet till ökad frihet och större valfrihet. Vi fastnar inte lika lätt i gamla spår eller vanor. Vi kan ständigt påminna oss själva om att bryta autopiloten.

 

1. Ett icke dömande förhållningssätt
Vi avstår från att göra subjektiva bedömningar om något är bra eller dåligt. Vårt dualistiska (ont eller gott) synsätt upphör. Vi ser på tankar som tankar och inte som sanningen. Vi intar ett neutralt och icke dömande förhållningssätt.


2. Tålamod
Tålamod är förmågan att kunna utstå väntan, förseningar eller svårigheter med bibehållet lugn. Allt har sin tid. Vi accepterar ögonblicket här och nu. Vi inser att det tar tid att uppnå resultat. Vi avstår från att vara” tidsfixerade” då mindfulness träningen innebär att stiga ur tiden.


3. Nyfikenhet
Vi ser på verkligheten med nybörjares eller barns ögon. Vi låter inte vår expertis komma i vägen. Vi accepterar att vi inte vet. Vi intar en intelligent okunnighet.


4. Tillit/tilltro
Vi litar på vår egen intuition. Vi är oss själva och litar på vår erfarenhet och medvetenhet samtidigt som vi har tillit till att vi är inneslutna i något mycket större än oss själva.


5. Att inte sträva
Vi strävar inte efter omedelbara resultat och har inte stora förväntningar. Vi befinner oss i ögonblickets stund. Vi riktar uppmärksamheten på andningen. Vi bara är!


6. Acceptans
Vi ser på verkligheten som den är. Vi möter t.ex. smärtan och ser närmare på den och ser vad som händer. Vi accepterar det som redan är och får en klar bild över verkligheten. Det som är där är redan där!


7. Att släppa taget 
Vi observerar tankar och känslor och släpper dem. Vi släpper alla dömande tankar om oss själv och andra. Vi släpper taget och riktar fokus om och om igen till andningen.

Psykologens tips för att slippa förväntansångest

 

Här är fyra tips från Lars Ström som hjälper dig att hantera oron för ångest, så kallad förväntansångest:

1. Var medveten om att ångest är en automatisk reaktion som inte nödvändigtvis behöver stämma med fakta.

2. Även tankar är delvis automatiska. De behöver inte nödvändigtvis vara sanna.

3. Pröva att formulera om dina jobbiga tankar genom att sätta orden "jag noterar att jag har en tanke att...” framför dem. "Jag klarar inte det här" blir då: "Jag noterar att jag har en tanke att jag inte klarar det här".

4. Försök att tillåta dina tankar och känslor. Kanske kan du se på dem som en tv som står där i bakgrunden, och som du inte kan stänga av. De kommer och går, och du måste inte lyssna på allt hela tiden. Du måste inte heller springa ut och köpa allt som tankarna gör reklam för.

  • psyket och PCOS

    Hejsan! har nu just fyllt 30år och fått veta av en gynekolog att jag har pco under ett ultraljud. Har tidigare i perioder mått riktigt illa och fått äta både antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, men aldrig riktigt fattat varför. Kan det ha haft med pco att göra?

    svar; Ja, hjärnan påverkas när hormonerna är i obalans.

28. Dec, 2018

Nu blir det egna reflektioner,december 2018

Hur mår du? Hur hanterar du tankar och känslor?

4. Jan, 2019

Mindfulness

Tänk om någon hade gett mindfulness,enkelt förklarat tidigare .

10. Mar, 2019

Brittisk studie

text ovan

10. Mar, 2019

PCOS hos mamman ökar risk för autism

text ovan

10. Jan, 2021

Video, se ovan

24. Apr, 2021

Närvaro via sinnesintryck, video

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt eller delvis i någon form utan författarens godkännande. Liselottevidela@gmail.com

Liselotte Videla