A

Amnionepitel enkelt kubiskt epitel längs placentas yttre sida

Antrum vätskefyllt hålrum i ovarialfolliklar

Androgen manliga könshormoner; produceras av theca interna och thecaluteinceller

Agonistcykel

Långt protokoll vid IVF-behandling med förbehandling i form av nässpray (GnRH-agonist) ca 2 veckors tid innan injektionsbehandlingen påbörjas. Äggstockarna försätts i vilofas. Ett tillfälligt klimakterium kan sägas uppstå. De låga hormonnivåerna kan ge huvudvärk, humörsvängningar och trötthet. Andra symtom är ökad värmekänslighet och torra slemhinnor.

 

AID  (Artificial Insemination of Donor sperm)

Insemination med donerade spermier.

 

AIH (Artificial Insemination of Husbands sperm)

Partnerinsemination kan vara en lämplig behandling  om paret har svårt att genomföra samlag.

 

Antagonistcykel

Vid det korta protokollet stimuleras äggstockarna utan föregående nedreglering. Hormonbehandlingen börjar i samband med mens och några dagar in i behandlingen ges det läkemedel (GnRH-antagonist) som reglerar kroppens signal för ägglossning.

 

AMH (anti Müllerian hormone)

Ett hormon som produceras av de små, växande äggblåsorna i äggstockarna. Vetenskapliga undersökningar har visat att halten av AMH i blodet motsvarar antalet kvarvarande ägg i äggstockarna (se äggstockskapacitet). En yngre kvinna har oftast fler ägg och alltså ett högre AMH. En viktig parameter vid en fertilitetsutredning och rekommendation av behandlingsmetod.

 

Assisterad befruktning

Är ett samlingsnamn för de olika metoder som finns att föra samman spermier och ägg för att hjälpa ett par att få barn. Antingen hanteras enbart spermier (sädesceller) utanför kroppen (se insemination) eller så behandlas både äggceller och spermier utanför kroppen (se IVF, ICSI). I Sverige genomförs idag ca 17 000 behandlingar.

 

Azoospermi (avsaknad av spermier i sädesvätskan)

Beror på störd spermiebildning i testikeln eller på att det är stopp i bitestikeln/sädesledaren.

 

 

 

 

 

 

 

källa: 

Ordlista - kvinnliga genitalia

B

Blastocystodling

Vid långtidsodling låter man embryona tillväxa 5-6 dagar innan de återförs, de har då nått blastocyststadiet och innehåller 150-200 celle

C

Cervix  livmoderhals

Corona radiata  cellager närmast oocyten

Corpus uteri huvuddelen av livmodern

Corpus albicans bindvävsärr i ovariet bestående av en degenererad corpus luteum

Corpus luteum gulkropp; bildas ur ovarialfolliklar; producerar progesteron och östrogen

Cumulus oophorus del av ovarialfollikel; bildar en upphöjning mot antrum och innehåller en oocyt

Cytotrofoblast celltyp i placentas ytepitel

D

Dubbeldonation 

Kan erbjudas till par eller ensamstående. Både donerade ägg och donerade spermier används för behandling. Äggen kan vara färska eller frysta medan spermierna alltid är frysta.

E

Ejakulat –

Sädesvätska

Embryo –

Ett befruktat ägg som börjat dela sig.

Embryodonation –

Innebär donation med överblivna embryon vid IVF-behandling och som frysts in. Om paret inte önskar fler barn kan de erbjuda sina embryon till andra. Livio erbjuder i likhet med andra svenska fertilitetskliniker inte embryodonation ännu då det saknas fullständiga etiska riktlinjer från Socialstyrelsen. När dessa är på plats kan embryodonation erbjudas till par eller ensamstående.

Endometrios –

Livmoderslemhinna utanför livmoderhålan

Endometrium –

Livmoderns slemhinna

Epididymis –

Bitestikel

ET (Embryo Transfer)

Då embryot (ett befruktat och delat ägg) återförs efter IVF (se nedan), för läkaren in en tunn ledare i livmoderhalskanalen och kontrollerar läget med hjälp av ultraljud. Embryologen suger upp embryot i en tunn kateter som via ledaren förs in i livmodern.

F

Follikel – äggblåsa

Frysförvaring

Om flera ägg befruktas och delar sig normalt vid IVF kan övertaliga embryon av god kvalitet frysförvaras. Blir kvinnan inte gravid med det färska embryo som återförs, kan alltså ett frysförvarat embryo tinas och återföras. Enligt lag får ett embryo frysförvaras i högst 5 år.

Frysteknik

Det finns två olika frystekniker. Den ena bygger på att embryona på ett kontrollerat sätt, sakta kyls ned, så kallad långsam nedfrysning. Den andra metoden bygger på en blixtsnabb nedkylning av embryon och kallas för vitrifikation (se vidare under vitrifiering). Långsam nedfrysning användes endast för dag 2/3 frysförvaring medan blastocyster vitrifieras. Varje embryo förvaras i id-märkta s k strån i tankar med flytande kväve.

FSH –

Follikelstimulerande hormon, påverkar äggblåsans tillväxt

GG

Gamet –

Könscell. Antingen ägg eller spermie

Gonadotropin –

Samlingsnamn för hypofyshormonerna FSH och LH

H

hCG (humant choriongonadotropin) –

Graviditetshormon

Hormonstimulering

Vid ägglossningsstörning kan ägglossning framkallas med tabletter eller injektioner. Ultraljudsundersökning och hormonprover används för att styra behandlingen.

I

Implantation –

Ett embryo fäster vid livmoderslemhinnan

Inositol  nätingsämne som behövs för att reglera, insulinomsättning. Se flik i meny inositol för mer information 

Inomparsdonation –

Kallas ibland embryodonation, embryoadoption eller partnerbehandling. Erbjuds till samkönade par (eller transman-transman/kvinna) där ägg aspireras från den ena och transfereras till den andra. Behandling sker med färska ägg eller frysta embryon.

IVF (In Vitro Fertilisering) –

Provrörsbefruktning, används vid alla former av ofrivillig barnlöshet; kvinnlig, manlig och oförklarad infertilitet samt vid ägg- och spermiedonation,

L

LH (luteiniserande hormon) –

ramkallar bl a ägglossning

 LH Flrhöjt hos kvinnor me PCOS pga fler folliklar stimuleras till ägglosdning samtidigt. Folliklatna mognar inte jelt  och  avstannar i tillväxt före ägglosding sker. 

Lutealfas –

Tiden efter ägglossning eller återförande av embryon

10. Apr, 2021

Nya ord

Texter får ej användas, återges eller kopieras helt.

www.pco-pcos.se